Làm cách nào để tạo bản sao lưu toàn bộ tài khoản cPanel của tôi từ giao diện dòng lệnh?

Câu hỏi

Làm cách nào để tạo bản sao lưu tài khoản của tôi bằng thiết bị đầu cuối hoặc giao diện Terminal trong WHM?

Trả lời

Bạn có thể thực hiện việc này bằng tập lệnh pkgacct nằm trong: /usr/local/cpanel/bin/ với options –backup

Để sử dụng tập lệnh, vui lòng chạy phần sau với các tùy chọn và tên người dùng mong muốn.

/usr/local/cpanel/scripts/pkgacct [options] USERNAME DIRECTORY