Gói dịch vụ

Dung lượng

Địa chỉ email

Fowarder

Mail list

Park Domains

Email Pro 1

Dung lượng: 2Gb

Địa chỉ email: 2

Fowarder: 2

Mail list: 1

Pack Domains:

24.000

Đăng ký
Email Pro 2

Dung lượng: 6Gb

Địa chỉ email: 6

Fowarder: 6

Mail list: 2

Pack Domains:

57.000

Đăng ký
Email Pro 3

Dung lượng: 12Gb

Địa chỉ email: 25

Fowarder: 25

Mail list: 5

Pack Domains:

110.000

Đăng ký
Email Pro 4

Dung lượng: 25Gb

Địa chỉ email: 55

Fowarder: 55

Mail list: 10

Pack Domains:

194.000

Đăng ký
Email Pro 5

Dung lượng: 80Gb

Địa chỉ email: 110

Fowarder: 110

Mail list: 30

Pack Domains: 2

376.000

Đăng ký
Email Pro 6

Dung lượng: 110Gb

Địa chỉ email: 220

Fowarder: 220

Mail list: 50

Pack Domains: 3

478.000

Đăng ký
Gói dịch vụ

Dung lượng

Địa chỉ email

Fowarder

Mail list

Park Domains

Email Pro 7

Dung lượng: 210Gb

Địa chỉ email: 320

Fowarder: 320

Mail list: 70

Pack Domains: 5

634.000

Đăng ký
Email Pro 8

Dung lượng: 260Gb

Địa chỉ email: 530

Fowarder: 530

Mail list: 100

Pack Domains: 7

793.000

Đăng ký